Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Krzysztof Majcher

Dyrektor (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: SPZPO

Miejsce zatrudnienia: SPZPO w Reszlu ul. Słowackiego 3

Nr ogłoszenia: 1

Identyfikator: 1

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Reszlu
ul. Słowackiego 3


Kandydaci winni posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora.
Osoby zgłaszające się do konkursu składają:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania ww. stanowiska,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata),
5) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu, zawieszenia, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.
Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego z adnotacją „Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu – Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Reszlu” prosimy kierować w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Zdrowia, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając na adres: zdrowie@warmia.mazury.pl.
Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do dnia 20 sierpnia 2020 roku. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Opublikowano 15 lipca 2020 roku

Załączniki: